Sprachenlernen ohne grenzen
Menu

Magyar anyanyelvi oktatás, Honismeret

 

2003 szeptembere óta a Bécsi Magyar Iskolaegyesület szervezésében működik a magyar anyanyelvű gyermekek anyanyelvi oktatása. Ezt megelőzően a Bécsi Magyar Nagykövetség adott helyet az anyanyelvi oktatásnak, a tanárok önkéntes alapon vállalták a magyar gyerekek képzését. Ez sokban meghatározta az Iskolaegyesületben folyó anyanyelvi oktatásnak a minőségét, hiszen olyan elhivatott tanárokkal dolgozhattak a kezdetektől fogva, akik szakmai tudása, lelkesedése és odaadása a mai napig rendkívüli minőségű oktatást biztosít a gyerekek számára. Mivel 2003-tól az Iskolaegyesület idegennyelv oktatásból származó bevételeinek köszönhetően, az anyanyelvi oktatást is finanszírozni tudta, a tanárok végre tiszteletdíjat kaptak a munkájukért, egyre több osztályt tudtak meghirdetni: az anyanyelvi oktatás hirtelen gyors növekedésnek indult.

 

Az új tanárok kiválasztására rendkívül nagy hangsúlyt fektettek, hogy az anyanyelvi oktatás színvonalát meg tudják tartani, illetve növelni tudják; kizárólag magyar tanári és / vagy tanítói diplomával, tanítási tapasztalattal, legalább C1-es (akkor felsőfokú) német nyelvtudással rendelkező új kollégák csatlakozhattak a csapathoz. Ez utóbbit azért tartották fontosnak, hogy a tanárok egyben a többnyelvűség terén is példaképek legyenek a gyerekeknek; hiszen az egész oktatás központjában az élő kétnyelvűség biztosítása áll.

Bécsben csak a Bécsi Magyar Iskolaegyesületben nyílik lehetőség arra, hogy minden gyermek a saját évfolyamának megfelelő külön-külön osztályban vegyen részt a magyar anyanyelvi oktatásban, biztosítva ezzel a tökéletes felkészülés lehetőségét az érettségire magyar nyelvből. Ez kiválóan működött egészen addig míg Ausztriában be nem vezették a központi érettségit. Innentől kezdve csak az érettségizhet magyarból, aki a Bildungsdirektion által Bécs egyik gimnáziumában szervezett heti 2 órás magyar oktatáson vesz részt, de sajnálatos módon itt a tananyag magyar, mint idegen nyelv.

A tankönyvek kiválasztásánál is az anyanyelvi oktatás minősége áll a központban. A Mozaik Kiadó és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tankönyveiből tanítanak azokban az osztályokban, ahol az anyanyelvi beszédkészség ezt megengedi. Olyan osztályokban, ahol a magyar nyelvtudás nem olyan magas színvonalú, ott a Balassi Füzetek köré építik fel a tanítást. Ha a gyerekek magyar származásnyelvi kompetenciái ezt sem teszik lehetővé, ott magyar mint idegennyelv tananyagokkal dolgoznak.

2009-től magyar-német kétnyelvű napközit is kínál az egyesület. Azokkal a 6-16 éves magyar anyanyelvű diákokkal, akiknek segítségre van szükségük a házi feladat megírásában vagy bizonyos tantárgyakból korrepetálást szeretnének, vagy segítségre van szükségük a német mint idegennyelv tanulásban, a napköziben foglalkoznak hétköznap délutánonként. Minden gyerek egyéni, speciális igényeinek megfelelő figyelmet kap. A napközi programja: házifeladatok megoldása, magyar nyelvi képzés és anyanyelvi oktatás, német nyelvi felzárkóztatás, magyar népzene és néptánc oktatás, magyar történelem és földrajz oktatás, kirándulások, zenei nevelés Kodály módszerrel, angol nyelvoktatás és korrepetálás; igény szerint.

 

Szemeszterkezdés: 2023. szeptember 11. 16.00 óra

 

 

TANFOLYAMOK GYERMEKEKNEK  2023 2024

 

Magyar anyanyelvi oktatás

Olvasás, írás, irodalom, nyelvtan  5-18 éves korú gyermekeknek

1.-4. osztály hétfő: 16 - 17.30 óra
5.-12. osztály hétfő:  17.30 - 19.00 óra
 

Online oktatás 5-6. osztály Hétfő:  17.30-19 óra

A tanfolyam ára: 60 € / félév
A tanfolyam kezdete: 2022. szeptember 12.

Az online órák kezdete: 2022. szeptember 15.

Írás-olvasás tanítása magyar anyanyelvű gyerekeknek

Hétfő 16.00-17.30  A kurzus kezdete: 2023. szeptember 11.

Korai zenei nevelés

 
Korai zenei nevelés Kodály módszerrel
1-3 éves korig
Szerda 15 – 15.40
A kurzus kezdete:2023. szeptember 06.

 "KEREKÍTő" Óvodai foglalkozás                                Magyar anyanyelvi oktatás 3-6 éves korú gyerekenek

Szerda: 16 -17.30 óra

A tanfolyam ára: 60 € / félév
A kurzus kezdete:2023. szeptember 06.

 

Magyar anyanyelvi beszédfejlesztés (Logopédia)

Egyéni logopédiai fejlesztés
Hétfőnként egyéni időpont egyeztetés alapján
A tanfolyam ára: 35 € / alkalom
A kurzus kezdete:2023. szeptember 11.

 

Logopédusunk, gyógypedagógusunk  egyéni komplex logopédiai fejlesztési területei óvodások és iskolások számára: 

Artikulációs felmérés 

Lehetőség van csak artikulációs vizsgálatra, ill. csak nyelvlökéses nyelés felmérésre, melyek 30 percesek. Az eredményről, javaslatokról szóbeli tájékoztatás történik a szülővel, itt megbeszéljük a logopédiai terápia szükségességét is.  

Gyógypedagógiai-logopédiai vizsgálat,  

mely életkortól, teljesítménytől függően 45-90 perces is lehet. A magyar anyanyelvű vizsgálat során a részképességek mellett, az olvasás-, írás-, számolási készségek, a figyelem, emlékezet, a feladattartás képességének feltérképezése történik meg. A nyelvi készség vizsgálata kiterjed a szókincs, a nyelvi rendszer kidolgozottsága, a beszéd formai sajátosságai, a kifejező beszéd, beszédértés megfigyelésére is. Artikuláció és nyelvlökéses nyelés vizsgálatát is tartalmazza. A vizsgálat eredményéről a szülőknek szóló javaslatokkal egészítem ki és szakvéleményben rögzítem. Ebben megjelölöm a fejlesztendő területeket, meghatározom a fejlesztés optimális mértékét, kiemelem az erősségeket, amelyekre támaszkodva a hiányosságok pótolhatók. A szülők tanácsot kapnak az otthoni gyakorlásokhoz. 

Artikulációs hibák (pöszeség (pl. susogók, sziszegők, „R” hang) javítása 

Beszédészlelés, -értés fejlesztése, 

Megkésett beszédfejlődés, beszédindítás megsegítése,

Nyelvlökéses nyelés korrekciója (Helytelen nyelés során a nyelv előre nyomja a fogakat, ezzel maradandó fogazati elváltozásokat okozva. Érdemes már a fogszabályzás előtt elkezdeni a logopédiai terápiát.) 

 

Tandíj: 35€/30 perc/gyermek

 

 

Ügyfélfogadás:

Személyes tanácsadás és szintfelmérés  e-mailben történt időpont egyeztetés után lehetséges.

CÍM: 1020 Wien, Hollandstr. 4

TELEFON: 0699 17 25 56 77

E-MAIL: office@ungarischlernen.at

WEB: www.ungarischlernen.at